Публічна пропозиція укласти договір про надання спортивно-оздоровительных послуг м. Одесса 10.08.2016 р. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Ца документ є офіційною публічною пропозиціая Веріна А Э, фізичної особями-підприємий, реєстраційний номер облікової картки платника подотку тот інший обов'язкових платежи: 2707423584, місцезнаходженни: Одесf (надалі - "Виконавець") до невизначеного кола осіба (надалі - " Клієнти », а в однині -« Клієнт ») укласти договір о надання спортивно-оздоровительных услуг (надалі такий договір -« Договір », така пропозиція -« Публічна оферта »); Виконавець и Клієнт окремо - "Сторона", разом - "Сторони". ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ Виконавець берега на себе зобов'язання надати Клієнту на умовах, передбачених Договором, спортивно-оздоровительные послуги (надалі - "Послуги" ) у фітнес-центрі FITNESS_STYLE, за адресою: Одесса / Одесская, вул.Маловского, 3 (надалі - "Клуб") на його замовлення, а Клієнт зобов'язуться прийняти та оплатити Послуги. ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА ОПЛАТИ ПОСЛУГ Торговля и об'єм Послуг за Договором визначаться виходячи з конкретной пропозиції Виконавця щодо відвідування Клубу, яку придбаває Клієнт (далі - "Пропозиція"). Пропозиції можуть включить одноразовое отрывок Клубу, фіксовану кількість Отвідвідувань Клубу, отрыв Клубу протягом певческого проміжку часу тощо. Опис Пропозицій, які пропонуються Виконавцем до придбання, доступный за наступним посиланням: https://instasport.co/club/fitnessstyle/card/. Розрахунки за Договором проводиться в національній валюті у безготівковій формі шляхом використанции Клієнтом електронної платіжної системи LiqPay. Укладаючи Договір, Клієнт підтверджу, м: goo.gl/V3ezb4. За здійснення Оплати с Клієнта може стягуватися комісія відповідно до тарифів, передбачених електронною платіжною системою Liqpay. Для уникнення будь-яких сумнівів, оплата Послуг здійснюється шляхом оплати Пропозиції. Ця Публічна оферта вступает в силу с моменту її розміщення за наступление посилання: https://fitnessstyle.048.ua/offer/ (далі - "Веб-сайт") и діє до момента відкликання цієї Публикации оферти. Виконавець зберігає за собою право вносит зміни в умов цієї Публикация оферти, в том числе, в любой момент часу на свій розсуд. У випадку внесения Виконавцем змін до цієї Публічної оферти, такі зміни вступают в силу в момент публикации оновленого текста ії Официальные оферти на Веб-сайте, поэтому больше не передано додатково при внесении таких змін. Внесение изменений или внесение изменений в официальную публикацию Виконавецких объявлений должно включать в себя 7 (сім) календарных документов для внесения в свою официальную официальную публикацию. Клієнт погоджується і визна, за внесение змін в Публічної оферти спричиняє внесение таких змін до Договора, и такі зміни до Договора набирають чинності одночасно із внесенням змін до Публічної оферти. Для того щоб укласти Договір, Клієнт повинен здійснити повне, беззастерьне и безумовне прийняття цієї Публічної оферти (далі - "Акцепт"), тобто надати згоду на укладання Договору на умовах, викйлівілі оферти в ційніліх оферти. В соответствии со статьей 642 Цивиального кодекса Украины от 16.01.2003 г., № 435-IV, Акцептом этой статьи Публічної оферти є прийняття умов цієї Публічної оферти шляхом оплаты Послуг відповідно. З моменту оплати Послуг, Договір вважається укладеним на умовах цієї Публічної оферти. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУір для Клієнта набирает информацию с моменту його укладывания и діє протягом методом указанного у відповідній Пропозиції, или до настаивания наступної події: викоринів передівідіпівівів клідіпівівії. Договір вважається розірваним у випадку обеспечения грошових коштів за придбану Пропозицію Клієнту у відповідності с Советом 5.4.1 Договора. Договір вважається пролонгованим в випадку придбання Клієнтом Пропозиції на наступний строк. Количество пролонгувань необмежена. ПРАВА ТА ОБОВ ' ЯЗКИ СТОРІН Виконавець зобов'язаний: своєчасно и якісно надавати Клієнту Послуги у відповідності з придбаною Клієнтом Пропозицією; передавати Клієнту можливість использовать спортивное інвентарем Виконавця, доступное в Клубе, для цілейлейстування Клієнтом Послугами, передбаченими відповідною Пропозицією; утримувати Клуб в належном санитарно-гігієнічному стані; забезпечить належных побочных эффектах спортивного инвентаря, а також допоміжнихутових приміщень при значених для коридоров Клієнтом. Виконавець с правом: вимагати від Клієнта сплати вартості Послать відповідно до обраної Пропозиції; вимагати от Клієнта дотримання усіх умов Договору; не допускаются Клієнта до приміщень Клубу якщо зовнішній вигляд Клієнта дає працівникам Виконавця підстави вважати, що останній перебуває у стані алкогольного сп'яніння, либо в соответствии с принятыми лекарственными препаратами, либо в соответствии с медицинскими препаратами, а также в соответствии с их поведением, реакцией и сообщением Клієнта, а также заявками, проверкой и проверкой документов; разрешить пользовательские настройки занять в Клубе в одностороннем порядке, предоставить или изменить вид занятости с оповестением о новом представлении информационных материалов в клубе за 7 (сім) календарных порядков; без обновления включает в себя сканирование различных видов, маркетинговых акций, версий, обновлений дисконтных программ; обмежувати использование любого спортивного инвентаря для проведения профессиональных исследований или ремонтної роботи с ним; здійснюватает відео и аудіо наглядно у приміщеннях Клубу и прилеглих територіях, а також відео и аудіо фіксацію усіх дій працівників та відвідувачів Клубу, без окремої згоди останніх (с урахуванням норм морали та етики). Використовати результаты відео и аудіо анализов відповідності до чинного законодательства україни (и т.ч. методы доказаны у любых спірних питаннях); інші права передбачени Договором та законодавством України. Клієнт зобов'язаний: завчасно та у повному обсязі оплатить вартість Послуг за Договором відповідно до обраної Пропозиції; повідомити працівникам Виконавця достовірну інформацію анкетных и контактных данных, а також інформацію про можливі протипоказання (стан здоров'я и ін.) щодо отримання Послуг; відвідувати Клуб в межах його робочого часу з графіком його роботи, с яким можна ознайомитись за посиланням: ____; охайно и дбайливо ставитись для спортивного інвентарю и іншого майна Виконавця, знаходиться в Клубі; самостійно стежить за своїми речами и не залить их без нагляду; нести відповідальність, передінним законодавством україни за шкоду, нанесену майну Виконавця, или майну третій осіб, а так же відповідальні за свою дії підвідування Клубу; дотримуватись умов Договору, загальноприйнятих правил етики, культури спілкування и норм чинного законодавства України. Клієнт має право: Вимагати від Виконавця повернення грошових коштів за Пропозицію незалежно від причини, протягом 14 (чотирнадцати) календарных дней після здійснення оплати, якщо користування послугами. Виконавець, у такому випадку, зобов'язаний повернути Клієнту грошові кошти, які Клієнт сплатив за відповідну Пропозицію, у той же спосіб, в який була здійснена оплата. Для обеспечения кошельков, Клієнту необязательно подать відповідну заяву Виконавцю и пред'явить документ, которым посвідчу особу (у деяких випадках, на вимогу представителя Виконавця, подать документ, после посылки Послать); обміняти Пропозицію протягом 14 (чотирнадцати) календарных дней після здійснення оплата, проверка Послугами не було розпочато, на Пропозицію тієї ж вартості. Для здійснення обміну, Клієнту необязательно подать відповідну заяву Виконавцю и пред'явить документ, посвідчує особу (у деяких випадков, на вимогу представителя Виконавця, на этот документ, за підтверджу оплату); отримувати Услуги по порядку и на умовах передбачених Договором та видом Пропозицією, яку придбав Клієнт; вимагати от Виконавця виконувати його обов'язки за Договором; отримувати будь-яку інформацію о діяльності Клубу, яка не вважається Виконавцем конфіденційною; на судах и в максимально возможной степени регулировать загрузку питающих веществ, чтобы можно было отремонтировать время доставки Договора и вжиття всех возможных заходов судов для доставки по питанию. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ Відпідальність Сторін за Договором встановлюється відповідно до чинного законодавства Украины. Сторони не відповідають за невиконання зобов'язань за Договором у випадках, коли таке невиконання стало наслідком непереборної сили, включая пожежу, стихіві лиха, воєнні дії й акти органів державної влади. Виконавець не несе відповідальності за наслідки, причиною яких стало передання Клієнтом недостовірної інформації. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ Будь-який спір, що виникає Публічної оферти или Договору, повинен бути по можливості врегульований шляхом переговорів між Сторонами. Підставою для початку переговорів відповідне письмове звернення однієї із Сторін. Будь-то-який спір, от / или по відношенню до Публічні оферти или Договора, підлягає в регулюванню и відповідності до чинного законодательства Украины. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ Недійсність будь-якого положення Договору не вплива на дійсність Договору в цілому. У випадку такої недійсності Сторони внесут зміни до Договора, які будуть необхідні для виконання намірів Сторін за Договором. Договір є повною домовленістю между йогоми сторонниками і має переважну силу стосовно всех договорів, раніше укладених між Сторонами, як письмових, так і усних. Укладаючи Договір Клієнт заявляет, что він перебува при здоровому розумі и ясній пам'яті, діє добровольно, свідомо и розумно, без впливу обману, помилки, без будь-я примусу, як физического так и психологического, розумного значения своїх дій и их правові і фактичні наслідки и усвідомлю, на основании утверждения Договора означалоє, що: Клієнтт свідомо погодїї стан здоров'я Клієнта дозволя ому споживати Услуги по відповідності до Договора; добровольно бережно на себя в первую очередь за травмы, полученные при изготовлении його здорового человека, в наследство от использования спортивного мира и / или во время эксплуатации любых физических лиц; він не має медичних протипоказань для занять спортом и свідомо звільняє Виконавця відідповідальності для можливі нещасні випадки, які можуть трапитись с ним на території Клубу; він надає однозначно згоду Виконавцю, відповідно да Закону України "Про захист персональных даних" від 01.06.2010 г., № 2297-VI, на создание своего персонального устройства, само - внесение, определение и преобразование персонального устройства, на создание производственного процесса, анализ, анализ, анализ , зміною, расширяемыми, неособыми, знищенням тощо таких персональных даних; він несе повну відповідальність по правильному обозначению персональных данных, зобов'язуться своєчасно повідомляти Виконавця про их зміну, в разі неповідомлення, усвідомлює ризик настання пов'язаник змім. Юридические услуги, связанные с Договором или повязкой по ним, в том числе и по численным вопросам, с дійсністю, укладом, виконанням, соглашением и договором, договором, тлумаченім и умением и недействием Договора, тлумаченням и умением и недействием Договора, тлумаченням и умением и недоставлением договора, по назначению наслідіді регулюються Договором и соответствующими нормами правового законодательства Украины, а также следовать правилам правового обращения, которые могут быть установлены до таких правовідносин, как соответствующие принципы добросовестности, прозрачности и справедливости. Договір складений при повном розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою. Питання не урегульовані Договором регулюються чинним законодавством України. АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ Місцезнаходження Одесса, фізної особи-підприємця: Веріна А Э Реєстраційний номер облікової картки платника податков и их обов'язкових платежів: 2707423584 Договір складений при повном розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою. Питання не урегульовані Договором регулюються чинним законодавством України. АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ Місцезнаходження Одесса, фізної особи-підприємця: Веріна А Э Реєстраційний номер облікової картки платника податков и их обов'язкових платежів: 2707423584 Договір складений при повном розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою. Питання не урегульовані Договором регулюються чинним законодавством України. АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ Місцезнаходження Одесса, фізної особи-підприємця: Веріна А Э Реєстраційний номер облікової картки платника податков и их обов'язкових платежів: 2707423584